کیت های دانش بنیان

ژن درما ترانسفر: این ماده برای پژوهشگران در حوزه ژنتیک، بیوتکنولوژی و زیست شناسی سلولی و مولکولی می‌تواند مورد استقاده قرار گیرد و سبب افزایش ترانسفکشن و انتقال محتوای ژنتیکی به درون سلول،در محیط آزمایشگاهی گردد. این محصول نسبت به عوامل انتقال ژن تجاری موجود که‌ به عنوان "استاندارد "در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرند،دارای عملکرد خوب و قابل مقایسه و همچنین هزینه تمام شده پایین تری میباشد که می‌تواند مانع خروج ارز از کشور شده و حتی در آینده نزدیک امکان صادرات این محصول میسر گردد. این محصول به علت ویژگی فلورسانس خود در حین انتقال ژن، قابل ردیابی است و می‌تواند برای استقاده در مطالعات باليني در آینده امیدوار کننده باشد. در نهایت اینکه عملکرد این محصول در چندین رده سلولی مختلف سنجیده شد و مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج بسیار خوب و بعضا بهتری نسبت به مواد استاندارد را از خود نشان داده است.