کیت های دانش بنیان

کیت های دانش بنیان

ژن درما ترانسفر: این ماده برای پژوهشگران در حوزه ژنتیک، بیوتکنولوژی و زیست شناسی سلولی و مولکولی می‌تواند مورد استقاده قرار گیرد و سبب افزایش ترانسفکشن و انتقال محتوای ژنتیکی به…